Młodzi piłkarze z Wysp Brytyjskich pod lupą skautów PZPN

Czytaj dalej.- Link Młodzi piłkarze z Wysp Brytyjskich pod lupą skautów PZPN

 

Ogromna skala emigracji Polaków do Wielkiej Brytanii to pole do działania także dla piłkarskich skautów. Na Wyspach działają już przedstawiciele PZPN, którzy starają się wyszukać zdolnych nastolatków i przekonać do gry dla Polski.

Chel­sea, Ever­ton, Ful­ham czy Wigan to tylko nie­któ­re kluby naj­wyż­szych an­giel­skich klas roz­gryw­ko­wych, w aka­de­miach któ­rych można zna­leźć chłop­ców o pol­skich na­zwi­skach. Ich wy­ła­wia­niem zaj­mu­je się Piotr Sa­dow­ski, jeden z kilku za­le­d­wie pol­skich ab­sol­wen­tów pre­sti­żo­wej aka­de­mii FIFA .

Jest to kon­ty­nu­acja za­in­au­gu­ro­wa­nej przez PZPN sie­dem lat temu w Niem­czech sieci skau­tin­gu mło­dych pił­ka­rzy z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi czy pol­skie­go po­cho­dze­nia.

“W przy­pad­ku Wiel­kiej Bry­ta­nii ru­szy­li­śmy z re­gu­lar­nym skau­tin­giem rok temu i była to wspól­na ini­cja­ty­wa moja i Ma­cie­ja Cho­rą­ży­ka, szefa skau­tin­gu za­gra­nicz­ne­go w PZPN. Uzna­li­śmy, że jest już od­po­wied­ni czas, by za­in­te­re­so­wać się dzieć­mi pol­skich imi­gran­tów, któ­rzy wy­je­cha­li na Wyspy po 2004 roku. Wcho­dzą oni już w wiek, w któ­rym mo­gli­by być po­wo­ły­wa­ni do naj­młod­szych ju­nior­skich re­pre­zen­ta­cji Pol­ski” – po­wie­dział PAP Sa­dow­ski.

Sa­dow­ski od­po­wia­da za wy­szu­ki­wa­nie za­wod­ni­ków w Lon­dy­nie i po­łu­dnio­wej An­glii. Na pół­no­cy An­glii i w Szko­cji dzia­ła Rafał Pi­sa­rzak.

W tej chwi­li bry­tyj­scy skau­ci PZPN in­te­re­su­ją się mło­dy­mi pił­ka­rza­mi z rocz­ni­ków 2000-01 oraz star­szy­mi. Obec­ni 13 i 14-lat­ko­wie to naj­młod­sza grupa mo­gą­ca li­czyć na po­wo­ła­nia do ju­nior­skich re­pre­zen­ta­cji Pol­ski.

“W na­szych no­te­sach na dobrą spra­wę znaj­du­je się kil­ka­na­ście na­zwisk chłop­ców aspi­ru­ją­cych do gry w ju­nior­skich re­pre­zen­ta­cjach, bo­wiem sku­pia­my się wy­łącz­nie na aka­de­miach klu­bów pro­fe­sjo­nal­nych, a więc po­cząw­szy od Le­ague 2 w górę. Wy­cho­dzi­my z za­ło­że­nia, że skau­ting w tych ze­spo­łach jest na tyle roz­wi­nię­ty, że w dru­ży­nach niż­szych klas ra­czej nie ma co szu­kać ta­len­tów na miarę re­pre­zen­ta­cji kraju” – wy­ja­śnił Sa­dow­ski.

Jak za­pew­nił, z cza­sem grupa ta bę­dzie zde­cy­do­wa­nie więk­sza, a wy­zwa­nie sta­nie się jesz­cze po­waż­niej­sze, gdy w wiek po­zwa­la­ją­cy na grę w naj­młod­szych ze­spo­łach na­ro­do­wych wejdą chłop­cy uro­dze­ni już w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

“W przy­szło­ści li­czy­my się z tym, że mogą po­ja­wić się trud­no­ści z na­mó­wie­niem chłop­ców uro­dzo­nych na Wy­spach do gry w re­pre­zen­ta­cji Pol­ski, ale ja oso­bi­ście stoję na sta­no­wi­sku, że trze­ba im po­zwo­lić pod­jąć de­cy­zję wspól­nie z ro­dzi­ca­mi i nie po­win­ni­śmy wy­wie­rać na nich ja­kiej­kol­wiek pre­sji. Już sam fakt, że się nim in­te­re­su­je­my po­wi­nien dawać mu do my­śle­nia, a ja­kie­kol­wiek próby wpły­wa­nia na jego de­cy­zję mogą od­nieść sku­tek inny niż za­mie­rzo­ny. Na pewno nie chciał­bym robić nic na siłę” – za­zna­czył i dodał, że zgła­sza­ją się do niego także ro­dzi­ce chłop­ców, któ­rzy nie po­sia­da­ją pol­skich pasz­por­tów.

“Zgło­si­li się do nas ro­dzi­ce mło­de­go pił­ka­rza, który co praw­da nie ma pol­skie­go pasz­por­tu, ale jego matka jest Polką. Jest on za­in­te­re­so­wa­ny grą w bia­ło-czer­wo­nych bar­wach i ro­dzi­ce za­czę­li już sta­ra­nia o pol­ski pasz­port, co nie po­win­no być trud­ne z racji oby­wa­tel­stwa matki. Nie chciał­bym póki co zdra­dzać jego na­zwi­ska, ale jest to za­wod­nik aka­de­mii jed­ne­go z klu­bów Pre­mier Le­ague, a więc na pewno wart ob­ser­wa­cji” – pod­kre­ślił Sa­dow­ski.

Póki co żaden z wy­ło­wio­nych przez bry­tyj­skich skau­tów PZPN chłop­ców nie za­de­biu­to­wał jesz­cze w ju­nior­skiej re­pre­zen­ta­cji, ale przed­sta­wi­cie­le PZPN nie mają wąt­pli­wo­ści, że to tylko kwe­stia czasu.

W An­glii naj­wię­cej mówi się o Ad­ria­nie Pu­rzyc­kim z Wigan. Ar­ty­kuł po­świę­cił mu choć­by dzien­nik “The In­de­pen­dent”. Zda­niem Sa­dow­skie­go, ten młody za­wod­nik ma wszel­kie pre­dys­po­zy­cje do gry na eu­ro­pej­skim po­zio­mie.

“On już gra w re­pre­zen­ta­cji Pol­ski do lat 18 i rze­czy­wi­ście jest to pił­karz, który ma pre­dys­po­zy­cje do gry na wy­so­kim, eu­ro­pej­skim po­zio­mie. Mam na­dzie­ję, że bę­dzie się nadal roz­wi­jał tak do­brze, jak do tej pory” – dodał.

17-let­ni Ad­rian to syn Da­nie­la Pu­rzyc­kie­go, by­łe­go za­wod­ni­ka m.​in. ŁKS Łódź i Stali Sta­lo­wa Wola i do środy tre­ne­ra pierw­szo­li­go­wej Po­go­ni Sie­dl­ce Da­nie­la Pu­rzyc­kie­go.

“Syn wy­stę­pu­je na po­zy­cji de­fen­syw­ne­go po­moc­ni­ka, nie­daw­no za­grał w dwóch me­czach kadry U-18 prze­ciw­ko An­glii. Z wy­bo­rem re­pre­zen­ta­cji nie ma te­ma­tu – mimo że od czwar­te­go roku życia miesz­ka w An­glii, z prze­rwą na krót­ką przy­go­dę w Po­lo­nii War­sza­wa, czuje się Po­la­kiem i bę­dzie wy­stę­po­wał w bia­ło-czer­wo­nych bar­wach. W Wigan ma 20 go­dzin zajęć tre­nin­go­wych ty­go­dnio­wo. W klu­bie prze­by­wa od 8.30 do 17.30, a w mię­dzy­cza­sie uczęsz­cza na lek­cje. Zresz­tą muszę się po­chwa­lić, że osią­ga zna­ko­mi­te wy­ni­ki w nauce. Pił­ka­rze nie mogą sobie od­pu­ścić szko­ły, także z tego po­wo­du, że kluby za­trud­nia­ją spe­cjal­ne osoby pil­nu­ją­ce ich po­stę­py po­za­bo­isko­we” – po­wie­dział PAP Pu­rzyc­ki-se­nior.

Dwóch uta­len­to­wa­nych bram­ka­rzy ter­mi­nu­je z kolei w aka­de­miach Ever­to­nu i Qu­eens Park Ran­gers. To Ma­te­usz He­welt i Mar­cin Brzo­zow­ski, któ­rzy mogą prze­dłu­żyć dobre tra­dy­cje pol­skich gol­ki­pe­rów na Wy­spach Bry­tyj­skich.

Mło­dzi Pol­scy pił­ka­rze w An­glii to jed­nak nie tylko dzie­ci emi­gran­tów. Świad­czą o tym choć­by przy­pad­ki Mi­ko­ła­ja Kwiet­niew­skie­go, który z Ko­ro­ny Kiel­ce tra­fił pro­sto do aka­de­mii Ful­ham czy no­we­go na­byt­ku Chel­sea Hu­ber­ta Adam­czy­ka, który tra­fił tam z Za­wi­szy Byd­goszcz.

Sa­dow­ski uważa, że w per­spek­ty­wie kilku lat ta lista może się zna­czą­co wy­dłu­żyć, a dzię­ki pracy skau­tów PZPN ki­bi­ce nie będą mu­sie­li ubo­le­wać, że w ko­szul­kach re­pre­zen­ta­cji An­glii bie­gać będą na­stęp­cy Lu­ka­sa Po­dol­skie­go czy Mi­ro­sla­va Klose.

 

Źródło: PAP